3 september 2020

Allmänna villkor för tjänsten Smart it-support

< Gå tillbaka

Netpoint Datas Integritetspolicy
Kundens personliga integritet är viktig för oss. Netpoint Data är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Kundens personuppgifter enligt Avtalet. Netpoint Data vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används.

1.     Allmänt
1.1. Dessa villkor gäller då Netpoint Data tillhandahåller tjänsten Smart it-support till en Kund. Tjänsten specificeras i avtal mellan Kunden och Netpoint Data. Avtalet ska anses ingånget när Netpoint Data har bekräftat Kundens beställning eller, om detta sker tidigare, när Netpoint Data har börjat tillhandahålla tjänsten till Kunden. Avtal ska upprättas skriftligen om Netpoint Data begär det. Om avtalet har träffats på distans, har Kunden ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

2.     Netpoint Datas tillhandahållande av tjänsten
2.1. Netpoint Data tillhandahåller tjänsten via en mjukvara (Atera, www.atera.com) som installeras i kundens dator/datorer. Netpoint Data ska tillhandahålla tjänsten på ett fackmässigt sätt och i överensstämmelse med avtalet. Vid service på distans och på plats tillhandahålls tjänsten av personlig tekniker. Netpoint Data har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. Netpoint Data svarar i så fall för underleverantörens arbete såsom för sitt eget arbete.

2.2. Netpoint Data utvecklar fortlöpande sina tjänster. Sådana ändringar utförs på ett sådant sätt att eventuella störningar begränsas. Om ändring av tjänsten medför att tjänstens prestanda försämras i mer än ringa utsträckning, ska Netpoint Data på lämpligt sätt och senast en (1) månad i förväg informera Kunden. Detsamma gäller om ändring av tjänsten medför att Kundens egen utrustning behöver anpassas och Kunden svarar för eventuella kostnader för anpassning av sin egen utrustning.

2.3. Tjänsten förutsätter att Kunden har nödvändig utrustning, i form av en ändamålsenligt funktionsduglig dator/datorer, samt aktiv internetuppkoppling. Netpoint Data garanterar inte tjänstens funktionalitet och kvalitet om Kunden använder utrustning som inte uppfyller dessa krav. Inte heller garanteras tjänstens funktionalitet och kvalitet om Kunden oavsiktligen eller avsiktligen ändrar eller tar bort den mjukvara som krävs för tjänsten.

2.4. Tjänsten Smart it-support innefattar bevakning av Kundens dators/datorers hälsa och säkerhet i realtid, dygnet runt. Bevakning omfattar, men är inte begränsad till, bevakning av problem med nätverksaktivitet, Windows uppdateringar, minnesanvändning, processoranvändning, diskanvändning, diskstatus, temperatur, drivrutiner och mjukvara. I de fall avtalet innefattar fjärrservice eller on-site service inkluderas även detta i tjänstens omfattning. Vid eventuellt problem med kundens dator/datorer meddelas Netpoint Data, som inom rimlig tid utför lämplig åtgärd i överensstämmelse med avtalet, alternativ sänder information till Kund om problemets natur och förslag till eventuell åtgärd. Netpoint Data ansvarar inte för bevakning och åtgärd av problem vilka mjukvaran för tjänsten inte har möjlighet att upptäcka, med anledning av begränsning av mjukvarans funktion alternativt om problemet till sin beskaffenhet är sådant att det inte är möjligt att åtgärda och förhindra inom skälig tid.

2.5. Bevakning och åtgärd av Kundens dator/datorer enligt punkt 2.4. är av Netpoint Data befriat under allmänna helgdagar, högtider samt under den tid Netpoint Data har semesterstängt.

2.6. Netpoint Datas tillhandahållande av tjänsten garanteras endast då datorn/datorerna med tjänsten installerad befinner sig inom EU/EES, och villkor enligt punkt 2.3. är uppfyllda.

3.     Kundens användning av tjänsten
3.1. Kunden får använda tjänsten för eget bruk och för det ändamål som framgår av avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användningen av tjänsten inte används i kommersiellt syfte eller används på en dator som ägs av någon annan än Kunden själv.

4.     Betalning
4.1. Kunden ska betala avgifter enligt avtalet. För privatkunder anges på avtal belopp att betala per månad eller år inklusive moms, vilken faktureras månadsvis eller årsvis med start i nästkommande kalendermånad efter eller samma år som beställningsdatumet. För företagskunder anges på avtal belopp att betala per månad exklusive moms, vilken faktureras årsvis eller månadsvis med start på beställningsdatumet.

4.2. Vid betalning mot faktura anges det belopp som Kunden ska betala på fakturan. Fakturan förfaller till betalning den dag som anges på fakturan.

4.3. Betalning anses fullgjord när den kommit Netpoint Data tillhanda. Netpoint Data debiterar inte fakturaavgift.

4.4. Om Kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har Netpoint Data rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag, samt begränsa eller avsluta tjänsten.

4.5. Om Kunden har reklamerat inom skälig tid och anfört sakliga skäl mot debiteringen, ska Netpoint Data på Kundens begäran bevilja anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess Netpoint Datas utredning avslutats eller tvisten slutligen avgjorts. Under anståndstiden debiteras dröjsmålsränta enligt lag på den del av det tvistiga beloppet som Kunden slutligen blir skyldig att betala.

4.6. Bindningstid och uppsägningstid gäller enligt avtalet. För privatpersoner gäller allmänt noll (0) månader bindningstid respektive en (1) månad uppsägningstid, med undantag för de trettio (30) första dagarna efter beställningsdatumet då noll (0) månaders uppsägningstid gäller. För företag gäller allmänt tolv (12) månaders bindningstid respektive tre (3) månaders uppsägningstid.

4.7. Netpoint Data har rätt att debitera avgift för ominstallation, reparation eller uppdatering av mjukvara i Kundens dator/datorer som krävs för tjänsten, då punkt 2.3. är tillämpbar.

4.8. Problem med Kundens dator/datorer enligt punkt 2.4. som kräver annat än tjänstens mjukvara för att åtgärdas debiteras enligt gällande priser för service hos Netpoint Data, efter överenskommelse med Kunden, om inte annat anges i avtalet.

5.     Prisavdrag
5.1. Börjar Netpoint Data inte tillhandahålla tjänsten senast den dag som överenskommits eller har tjänsten varit obrukbar på grund av fel i tjänsten som beror på Netpoint Data, har Kunden rätt till prisavdrag. Avdrag görs med belopp motsvarande den del av den försenade respektive obrukbara tjänstens fasta avgift räknat för förseningsperioden respektive den tid felet varat från den tidpunkt då felet upptäcktes av, eller av Kunden anmäldes till, Netpoint Data.

5.2. Ersättning på grund av försening eller fel i tjänsten regleras som huvudregel genom avdrag på fakturan. Prisavdrag som understiger tjugofem (25) kronor per faktureringsperiod utgår inte.

6.     Stängning av tjänsten
6.1. Netpoint Data får stänga eller begränsa tjänsten om:
a) Kunden inte inom skälig tid inkommer med skriftligt avtal till Netpoint Data enligt punkt 1.1.,
b) Kunden har brutit mot sina åtaganden enligt någon av punkterna 4.1. – 4.6., eller,
c) Kunden i övrigt använder tjänsten i strid med avtalet trots skriftligt påpekande från Netpoint Data.

6.2. Stängning eller begränsning enligt punkt 6.1. ska inte ske i ringa fall eller då Kunden vidtagit rättelse eller på grund av utebliven betalning som erläggs inom skälig tid.

6.3. Netpoint Data ska stänga eller begränsa tjänsten om Kunden begär det. Netpoint Data har rätt att stänga tjänsten om sådan skyldighet för Netpoint Data följer av lag eller myndighets föreskrift eller beslut. Netpoint Data har även rätt att stänga tjänsten om Netpoint Data uppmärksammar att det är nödvändigt av säkerhetsskäl.

7.     Skadestånd
7.1. Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som Netpoint Data, eller någon för vilken Netpoint Data svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador.

7.2. Netpoint Data ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av annat än den mjukvara som krävs för tjänsten, som exempelvis skadliga uppdateringar, skadliga program, datavirus eller liknande.

7.3. Netpoint Data har rätt till ersättning för skada som Kunden, eller någon för vilken Kunden svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Om Kundens skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som oskäligt betungande kan ersättningen jämkas.

7.4. Netpoint Data ansvarar inte för någon form av dataförlust hos Kunden.

8.     Reklamation
8.1. Invändning mot faktura eller begäran om prisavdrag eller skadestånd, ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller borde ha upptäckts. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. Begäran om skadestånd ska dock alltid göras skriftligen.

9.     Force majeure
9.1. Netpoint Data är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Netpoint Datas kontroll och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser eller störningar hos Netpoint Datas underleverantör som orsakats av omständigheter utanför Netpoint Datas kontroll.

9.2. Såsom omständigheter utanför Netpoint Datas kontroll kan anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse.

10.     Immateriella rättigheter
10.1. Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till Kunden. Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Netpoint Data, använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera mjukvara eller annat material som hör till tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan mjukvara eller material till annan. För mjukvara som ingår i tjänsten kan även särskilda licensvillkor gälla, vilka Netpoint Data ansvara för att till Kunden förmedla i de fall de direkt berör Kunden.

11.     Överlåtelse av avtalet
11.1. Kunden har rätt att helt eller delvis överlåta avtalet om Netpoint Data medger det. Netpoint Data har rätt att överlåta avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandahåller tjänsten.

11.2. Den frånträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kunden svarar solidariskt med den frånträdande Kunden för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten och som varit kända eller borde vara kända för den tillträdande Kunden vid överlåtelsetidpunkten.

12.     Ändring av avtalsvillkor
12.1. Netpoint Data har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa villkor. Sådana ändringar eller tillägg ska meddelas Kunden senast en (1) månad innan ikraftträdandet.

12.2. Avgiftsändring sker genom att ändringen införs specifikation av priser på www.netpointdata.se/tjanster/smart-it-support. Avgiftshöjning får dock ske tidigast en (1) månad efter det att Kunden meddelats om höjningen.

12.3. Om parterna har överenskommit om bindningstid för tjänsten, får en ändring av avtalsvillkoren som är till nackdel för Kunden verkan tidigast vid utgången av bindningstiden. Dock får Netpoint Data ändra villkor med ikraftträdande under gällande bindningstid om ändringen förorsakas av ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter, höjda priser från externa underleverantörer, myndighets beslut eller ändrad lagstiftning. Kundens rätt att i sådant fall säga upp avtalet framgår av punkt 13.2.

13.     Uppsägning
13.1. Kunden har rätt att säga upp avtalet till upphörande med för privatpersoner en (1) månads uppsägningstid, samt för företag tre (3) månaders uppsägningstid.

13.2. Om Netpoint Data ändrat villkor eller i övrigt ändrat tjänsten och ändringen är till nackdel för Kunden och uppsägningstid är tillämpbar, får Kunden säga upp avtalet med verkan från ändringens ikraftträdande, om uppsägningen görs inom en (1) månad efter det att kunden informerats om förändringen. Kunden anses ha accepterat ändringen om Kunden inte säger upp avtalet innan ändringen träder i kraft.

13.3. Netpoint Data har rätt att säga upp avtalet helt eller delvis med en (1) månads uppsägningstid.

13.4. Netpoint Data har rätt att säga upp avtalet helt eller delvis till omedelbart upphörande om:
a) Kunden kommit på obestånd eller det finns befogad anledning att anta att Kunden kan komma på obestånd, eller,
b) Kundens anslutning till tjänsten varit stängd under minst en (1) månad, och Kunden inom skälig tid inte besvarat underrättelse om detta.

13.5. Om det i samband med installation av tjänsten framgår att den av tekniska skäl inte kan levereras eller inte fungerar äger båda parter rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Kunden är i sådant fall inte skyldig att betala någon rättning för tjänsten.

13.6. Uppsägning ska vara skriftlig om Kunden begär det.

14.     Meddelande och information
14.1. Kunden ansvarar för att hålla den postadress, e-postadress och/eller telefonnummer som Kunden lämnat till Netpoint Data uppdaterad. E-postmeddelande och meddelande via mobiltelefonnummer till Kunden ska anses ha nått Kunden samma dag som det avsändes. Brev som avsänts till den av Kunden senast angivna postadress ska anses mottaget senast sju (7) dagar efter avsändandet om det inte framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt.

15.     Tvist
15.1. Tvist vid tolkning eller tillämpning av avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som rör enbart underlag för fakturering av tjänster. Netpoint Data har som allmän policy att alltid följa Allmänna reklamationsnämndens utfall.

16.     Ikraftträdande
16.1. Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 oktober 2023 och ersätter alla tidigare gällande villkor för tjänsten Smart it-support till privatpersoner och företag.